CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A.
RUC Nº 1791170393001
BALANCE GENERAL
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
             
             
ACTIVOS       PASIVOS    
  ACTIVO CORRIENTE   $ 11,184,183.56     PASIVO CORRIENTE   $ 8,132,643.41
  ACTIVO NO CORRIENTE   $ 10,810,680.75     PASIVO NO CORRIENTE   $ 5,138,558.38
          TOTAL PASIVOS   $ 13,271,201.79
                 
          PATRIMONIO    
            PATRIMONIO   $ 8,723,662.52
          TOTAL PATRIMONIO   $ 8,723,662.52
                 
TOTAL ACTIVOS   $ 21,994,864.31   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $ 21,994,864.31
             

 

 
CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A.
RUC Nº 1791170393001
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
             
             
INGRESOS       COSTOS    
  INGRESOS   $ 1,081,124.93     COSTOS   $ 345,006.33
               TOTAL COSTOS   $ 345,006.33
                 
          GASTOS    
            GASTOS   $ 644,530.99
               TOTAL GASTOS   $ 644,530.99
                 
TOTAL INGRESOS   $ 1,081,124.93   TOTAL COSTOS Y GASTOS   $ 989,537.32
                 
          UTILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2015   $ 91,587.61
               

Regresar